fbpx
⭐ Nielimitowane kilometry  |  ⭐ Bezpłatna anulacja do 24h – ZAREZERWUJ ONLINE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące przetwarzania i wykorzystywania przez 4Mobility informacji o Użytkownikach usługi 4Mobility. Polityka prywatności jest stosowana w serwisie www i aplikacji mobilnej instalowanej na urządzeniu mobilnym, przy użyciu, których Użytkownik może korzystać z usługi 4Mobility jak i w związku ze świadczeniem przez 4Mobility usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562846, NIP 8971756182, REGON: 020920021 (dalej zwana jako 4Mobility).

 

Ochrona prywatności Użytkowników Systemu 4Mobility zapewniającego dostęp do Aplikacji mobilnej umożliwiającego korzystanie z usług carsharing

 

 1. W celu skorzystania z usługi 4Mobility Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji w Systemie 4Mobility przy użyciu formularzy udostępnionych przez 4Mobility, w tym akceptacji Regulaminu 4Mobility, wykonania przelewu weryfikacyjnego i podpięcia karty płatniczej, co zapewnia dostęp do Systemu 4Mobility.
 2. W ramach rejestracji do Systemu 4Mobility i korzystania z niego Użytkownik przekazuje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr prawa jazdy, data wydania prawa jazdy, skan prawa jazdy, adres zamieszkania: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod, miejscowość, nr PESEL, obywatelstwo, płeć. Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umów dostępu do aplikacji 4Mobility jak i umów najmu i świadczenia usług na rzecz Użytkownika. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika w trakcie procesu rejestracji 4Moblity może, zgodnie z Regulaminem, wymagać podania innych danych osobowych, co jest niezbędne do uzyskania dostępu do Systemu 4Mobility.
 3. Pozostałe dane pobierane są w trakcie świadczenia usług i wynikają z ich właściwości, np. adres IP, dane geolokacyjne. W sposób automatyczny pobierane są przez 4Mobility informacje dotyczące położenia (lokalizacji), tras pokonywanych przez Użytkownika. Ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów i świadczenia usług przez 4Mobility.
 4. W związku z obowiązkiem wykonania przelewu weryfikacyjnego 4Mobility uzyskuje dostęp do numeru rachunku bankowego, co służy celom weryfikacji w ramach procesu rejestracji do Systemu 4Mobility.
 5. 4Mobility może też przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z działaniami podejmowanymi w celu usunięcia skutków kolizji czy wypadków drogowych z udziałem Użytkownika i likwidacją szkód zaistniałych w związku z tymi zdarzeniami. Dane osobowe mogą być też przetwarzane w związku organizacją naprawy i innymi niezbędnymi czynnościami realizującymi ww. cele. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach realizacji umowy najmu samochodu. Wówczas 4Mobility może gromadzić dodatkowe informacje, które związane z okolicznościami zdarzenia/ kolizji drogowej. Informacje te mogą być przetwarzane w ramach usprawiedliwionych celów 4Mobility dla weryfikacji zasad postepowania w przypadku likwidacji szkód, usprawnianiem procesów związanych z ich likwidacją czy analizą i oceną tych procesów.
 6. 4Mobility może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z zarządzaniem opłatami drogowymi, parkingowymi, grzywnami czy innymi opłatami w związku z ruchem pojazdów. Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy najmu samochodu i dla interesu 4Mobility w ramach rozliczeń w związku z nałożeniem na 4Mobility tych opłat. Ww. opłaty mogą być nakładane na 4Mobility przez policję czy organy samorządu lokalnego jako podmiot wykorzystujący samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4Mobility może przetwarzać dane w związku z komunikacją z właściwymi organami jak imię, nazwisko, adres, numer tablicy rejestracyjnej, dane co do czasu, miejsca zdarzenia czy inne dane niezbędne dla spełnienia ww. celów.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrzeniem reklamacji jest niezbędne do realizacji umowy zgodnie z Regulaminem 4Mobility i jest realizowane dla obsługi procesu rozpatrywania reklamacji.
 8. W ramach płatności za skorzystanie z usługi 4Mobility pobierane są następujące dane: czas trwania rezerwacji, przejechany dystans, czas postoju, nr rejestracyjny wynajętego samochodu. 4Mobility nie ma dostępu i nie przechowuje danych kart płatniczych.
 9. 4Mobility przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie, przez okres i w celu:
 10. marketingu produktów i usług naszych zaufanych partnerów, jeśli wyraziliście na to zgodę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 11. zawarcia i prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na świadczone Wam przez 4Mobility usługi dotyczące korzystania z naszej aplikacji i najmu samochodów, w tym prowadzeniem czynności związanych z usunięciem skutków zdarzeń drogowych z udziałem Użytkownika i likwidacją szkód zaistniałych w związku z tymi zdarzeniami, rozpatrywaniem reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług,
 12. wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na 4Mobility przez przepisy prawa, związane np. ze sprawozdawczością rachunkową, podatkową, a także przepisy prawa o ruchu drogowym, ustawy o Policji, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub do czasu przedawnienia karalności,
 13. jak również w celach, które są prawnie usprawiedliwionymi celami 4Mobility– zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:
 • marketingu produktów i usług 4Mobility, a także niektórych zaufanych partnerów 4Mobility – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,
 • analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania usług 4Mobility do potrzeb Użytkowników, poprawy ich jakości oraz ich rozwijania i usprawniania procesu obsługi, – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu.

W tych celach 4Mobility może wykorzystywać profilowanie, jednak nie polega ono wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

 • archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami, przeciwdziałaniem oszustwom i innym bezprawnym działaniom, – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów,

W tych celach 4Mobility może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy na świadczenie usług przez 4Mobility.

 • związanych z obsługą zapytań, wniosków Użytkowników, jeśli nie są one związane bezpośrednio z dostarczanymi Wam usługami 4Mobility – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych przez 4Mobility – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.
 1. Dane osobowe, których podania wymagamy w trakcie rejestracji lub które 4Mobility gromadzi w trakcie świadczenia usług, służą prawidłowej realizacji naszych usług oraz celom wskazanym powyżej. Bez wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe świadczenie usług.
 2. W niektórych przypadkach, 4Mobility może przetwarzać dane osobowe w konkretnie określonych celach na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Każda zgoda ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym momencie poprzez e-mail wysłany na adres [email protected] lub link, który będzie widoczny w przesłanym mailu potwierdzającym udzielenie zgody przez Użytkownika. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych zbieranych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 3. Niektóre z danych osobowych Użytkowników 4Mobility może udostępniać innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z 4Mobility w związku z realizacją usług np. dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy usług informatycznych, consultingowych, prawnych, księgowych, marketingowych, windykacyjnych, instytucje ubezpieczeniowe, warsztaty naprawcze w uzasadnionych przypadkach w celu związanym z obsługą likwidacji szkody lub w związku z dochodzeniem roszczeń. W przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami dane Użytkownika będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej i służbom np. Policji.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Ochrona prywatności osób odwiedzających stronę internetową

Komunikowanie się

 1. W razie złożenia zapytań, wniosków przez osoby zainteresowane za pośrednictwem serwisu www., w tym przy użyciu jednego z formularzy kontaktowych online 4Mobility gromadzi i przetwarza dane osobowe ww. osób. W tym celu 4Mobility gromadzi dane jak imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), nazwę firmy oraz ewentualnie inne informacje, które są przekazywane w polu formularza kontaktowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z 4Mobility na żądanie użytkownika. Brak podania ww. danych uniemożliwi nawiązanie komunikacji.
 2. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być przetwarzane w celach,
 • które są prawnie usprawiedliwionymi celami 4Mobility– zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO tj.:
 1. obsługi zgłoszeń i innych wniosków osób odwiedzających stronę internetową – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń,
 2. marketingu produktów i usług 4Mobility, np. w celu udzielania informacji o charakterze marketingowym jak np. oferty, informacje o aktualnych i przyszłych produktach i usługach 4Mobility, przy czym z uwagi na inne obowiązujące przepisy dostarczanie powyższych treści możliwe jest po udzieleniu odrębnych zgód.

Wszystkie udzielone zgody mogą być odwołane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres [email protected]. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym przypadku 4Mobiliy przetwarza dane osobowe do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

 1. analitycznych i statystycznych, w celu ulepszania, poprawy jakości usług oraz rozwijania i usprawniania procesu obsługi, stron internetowych – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,
 2. jeśli ma to zastosowanie, archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami, przeciwdziałaniem oszustwom i innym bezprawnym działaniom, – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych przez 4Mobility – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.
 • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na 4Mobility przez przepisy prawa, związane np. ze sprawozdawczością rachunkową, podatkową, a także przepisy prawa o ruchu drogowym, ustawy o Policji, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub do czasu przedawnienia karalności.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom zgodnie z pkt 11 powyżej.

Linki do innych witryn internetowych

 1. Na stronie internetowej 4M mogą być umieszczane linki, funkcje prowadzące do witryn internetowych podmiotów trzecich czy serwisów społecznościowych (jak Facebook, Youtube, Twitter) i profili 4Mobility na ww. portalach, na których nie mają zastosowania warunki niniejszej Polityki Prywatności. Niekiedy portale te służą komunikacji z 4Mobility z inicjatywy Użytkowników.
 2. W razie skorzystania z linków prowadzących do tych witryn, Użytkownika obowiązują zasady polityki prywatności oraz pliki cookies obowiązujące na tych stronach www, na które został przekierowany. Rekomendowane jest każdorazowe zapoznanie się z treścią ww. polityk.
 3. 4Mobility nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców platform społecznościowych (jak np. Facebook), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym wszelkich danych, które przy wykorzystaniu funkcji mediów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom.

Pliki cookies – informacje na temat plików cookies znajduje się poniżej.

 

Informacje zawarte w logach dostępowych

 1. 4M informuje, iż może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników. Wykorzystywanie tych danych odbywa się dla potrzeb administrowania usługi, w celach statystycznych (co do danych demograficznych), w celu zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną www. Powyższe dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników.

Aplikacja

 1. Aplikacja posiada pełny dostęp do sieci internetowej, za pośrednictwem, której pobierane są dane. Dane wprowadzone do Aplikacji przez Użytkownika nie są dostępne dla innych Użytkowników Aplikacji, dane są zabezpieczane i szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania i identyfikacji.
 2. Za pośrednictwem Aplikacji pobierane są też w sposób automatyczny dane statystyczne, dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego, sposobu wykorzystywania Aplikacji jak i dane dotyczące błędów pojawiających się w trakcie działania aplikacji. Informacje te uniemożliwiają identyfikację Użytkownika. 4Mobility zastrzega sobie prawo do przekazywania tych anonimowych danych osobom trzecim lub wykorzystywania ich w celach marketingowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się w ramach prawnie usprawiedliwionych celów 4Mobility S.A.
 3. Dane udostępnione za pośrednictwem Aplikacji mogą być przechowywane na serwerach obsługiwanych przez podmioty świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla 4Mobility z zapewnieniem ich zabezpieczenia w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu w celu zabezpieczenia trwałości danych oraz ze względu na techniczny aspekt działania aplikacji.
 4. Aplikacja, w zależności od platformy mobilnej, może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: lokalizacji telefonu, aparatu, dostęp do pamięci/ zdjęć, funkcji telefonu (aktywacji połączenia telefonicznego).
 5. Uprawnienia aplikacji, w zależności od platformy mobilnej, można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
 6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności Aplikacji nie należy instalować lub należy ją odinstalować.

Pliki cookies

 1. Strona 4Mobility wykorzystuje technologię plików Cookies. Akceptacji lub braku zgody na wykorzystanie plików Cookies można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki na urządzeniu użytkownika. Ustawienia przeglądarek określają warunki przechowywania lub uzyskiwana dostępu do plików Cookies. Stosowne opcje umożliwiają konfigurację ustawień plików.
 2. Cookies wykorzystywane są przez serwis www. Stanowią pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, zawierające dane informatyczne tj. m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania, oraz numer.
 3. Przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej i umożliwiają dostosowanie zawartości działania strony do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają tworzenie statystyk i przeprowadzenie analizy w celu weryfikacji korzystania ze strony internetowej co wpływa na udoskonalenie strony, poprawę jej jakości i zawartości. Służą też optymalizacji korzystania ze strony serwisu. Ponadto w razie możliwości zalogowania się przez Użytkownika wykorzystywane są w celu utrzymania sesji co wyklucza konieczność ponownego logowania przez Użytkownika na każdej podstronie serwisu.
 4. Pliki cookies stosowane w serwisie 4M mogą służyć do przetwarzania danych osobowych czy innych informacji przekazanych przez użytkowników i tym samym umożliwiają identyfikację użytkownika w zakresie prawnie uzasadnionego interesu 4Mobility. Użytkownik wyraża zgody na przetwarzanie tych danych poprzez ustawienia przeglądarki.
 5. W ramach serwisu www. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach serwisu www. stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików zarówno sesyjnych jak i stałych w urządzeniu końcowym Użytkownika. Istnieje możliwość zmiany ustawień plików cookies, zablokowania obsługi lub ograniczenia instalowania plików cookies przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Może to jednak wpłynąć na zakłócenie prawidłowości i poprawności działania serwisu lub niektórych jego funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarza 4Mobility:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia –gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, bądź w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów administratora;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez 4Mobility przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. 4Mobilty wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych lub przysługujących użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawach.
  3. Trwałe usunięcie danych koniecznych do realizacji przez 4Mobility usług powoduje utratę możliwości korzystania z tych usług.
  4. Usługi oferowane przez 4Mobility nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.
  5. 4Mobility korzysta z usług Google Analytics dostarczanego przez Google Inc.
  6. 4Mobility w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych stosuje środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
  7. 4Mobility zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce stają się skuteczne z chwilą opublikowania aktualnej wersji Polityki. Korzystanie z usług 4Mobility po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki. Z uwagi na to 4Mobility zaleca okresowe przeglądanie Polityki prywatności.

Tylko do końca kwietnia!
10% zniżki na wszystkie rezerwacje

z kodem:

KWIECIEN

Kod wprowadź na ostatnim kroku rezerwacji.

Zarezerwuj Audi A3

Audi A3 sportback w subskrypcji miesięcznej

audi-a3-sportback-wynajem

2799 zł/mies.

Płatność nie zostanie jeszcze naliczona.
Administratorem danych, które tu wpisujesz, jest 4Mobility SA. Dane będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji.
Call Now Button